ഹോമിയോപ്പതി- ഇനി പഠനങ്ങൾ വേണം!!??

ഉണ്ട. മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം ഉള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരി സ്തനത്തിൽ ഉള്ള മുഴ പരിശോധിപ്പിക്കാനാണ് ആശുപത്രിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? രോഗവിവരങ്ങൾ തിരക്കണം; ദേഹ പരിശോധന ചെയ്യണം. മാമോഗ്രാമോ അൾട്രാസൗണ്ടോ ചെയ്യണം. അതിൽ മുഴയുണ്ട്. BIRAADS 5 ആണത്രേ. അതായത് വളരെ അധികം പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ബ്രെസ്റ്റ് ഇമേജിങ് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻസർ ആവാ നുള്ള സാദ്ധ്യത അധികമാണ്- ബയോപ്സി എടുക്കണം എന്നാണ്. ബയോപ്സി ഒരു […]

Read More

ചാമ്പിക്കോ…സാലഡ്.

സാലഡ് നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ കുറെ എടുത്ത് കറു മുറാ കടിച്ചു പള്ള നിറച്ച് കുറെ വെള്ളോം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരിക്കും തടിപ്പിക്കുന്ന സാനങ്ങൾ ഗളും ഗളും എന്നു തിന്നാൻ ഉള്ള ആക്രാന്തം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എങ്കിലും മറ്റേ സാനം ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കൂല്ല ഗുയ്‌സ്. ആ സാനം ആണ് ഒരു ഹോമോ സാപിയന്റെ കൊണാണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ബൈബിളും ബാബിലോണിയൻ പുണ്യ പുസ്തകമായ ഗില്ഗമേഷ് ചെയ്തികളിലും ഉണ്ട്. ആ സാനമാണ് ആത്മ നി […]

Read More

കോവിഡ്- മ ത മാ കൾ എന്തു മാത്രം ഫലപ്രദമായി?

കോവിഡ് എന്ന അസുഖം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു തിരകളിൽ ആയി ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു മാതിരി നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന് അസുഖം വന്നു. ശതലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു (ഒരു കോടിക്ക് അടുത്ത് ആവാം മരണങ്ങൾ ). ഒറ്റക്ക് അവിടവിടെയായി വരുന്ന ജലദോഷപ്പനി പോലെ അല്ല കോവിഡ്. വലിയ ഒരു കൊലയാളി ആണ്. കോവിഡ് വരുന്നത് തടയാൻ നമ്മൾ ജനജീവിതത്തെ അതീവ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ലോക്‌ഡൗണുകൾ പോലുള്ള പൂട്ടിയിടലുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കി. അന്തർസംസ്ഥാന, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ തടയുക, അവയെ […]

Read More