സദ്യ .

പണ്ടെന്ത് സുഖമായിരുന്നു . ഒരു പത്തിരുനൂറ്‌ കൊല്ലം മുൻപൊക്കെ . കൗമാരം എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല . ചെറു ചൂടുള്ള അമ്മവയറ്റിൽ നിന്ന് തണുത്ത , കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വസിക്കേണ്ട ലോകത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ വീഴ്ച പോലെ , കുട്ടിത്തമാകുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചവെയിൽ മദ്ധ്യവയസിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടം . സദ്യ – ജീവിതമാകുന്ന സദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ? അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കയെ വേണ്ട . കുശിനിയിൽ കയറുക , കറിക്ക് അരിയുക , ഇളക്കുക – അങ്ങനെ […]

Read More

Me- Male Chauvinist Pig

Saranya really interested me during third year. A few girls who were her followers orbited around her in perpetuity. I followed her around for a bit, and she seemed to tolerate me. I felt grateful, for she was very intelligent and beautiful. Many said she was dominating, and combative. ”She hates men” someone told me. […]

Read More

The Encounter with the Scourge.

“Go to the ID ward. There is a lymph node biopsy” The Senior Resident ordered. I was the second year Resident. It was the year 2000. A small jolt of dread colored my mind. ‘ID Ward’. People talk about it in whispers, in JIPMER. It was the medicine men who go there. We surgeons did […]

Read More

The Encounter with the Scourge.

“Go to the ID ward. There is a lymph node biopsy” The Senior Resident ordered. I was the second year Resident. It was the year 2000. A small jolt of dread colored my mind. ‘ID Ward’. People talk about it in whispers, in JIPMER. It was the medicine men who go there. We surgeons did […]

Read More

കൗമാരം – അത് കഴിഞ്ഞു ഷ്ടോ – ഗുഡ് ബൈ – പിള്ള കളി .

പലരും മെഡിസിന് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് . രോഗികളെ സേവിക്കുക . സ്വാർത്ഥത  ലാവാ ….ഐ മീൻ …ലവ . ലവ ലേശമില്ലാതെ . അങ്ങനെ പതുക്കെ , ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുക . ഇതിനു വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ എം ബി ബി സ് നു ചേർന്നത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല . നുണ പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് . സത്യം ജയ . ധർമം ചര . എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ – ട്രോളുകൾ […]

Read More