ഡയലെക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം . ഫിലാസഫി എന്ന മൃഗം – ഒരു ചരിത്രവീക്ഷണം .

അഞ്ചാറ് ലക്ഷം വർഷമായി മനുഷ്യനും , ഒന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം വർഷമായി ആധുനിക മനുഷ്യനും , തുണി ഉടുക്കാതെ ഈ ഗമണ്ട ഭൂഗോളത്തിന്റെ കാടുകളിലും മേടുകളിലും മഞ്ഞിലും മരുഭൂമികളിലും അതും ഇതും പെറുക്കിത്തിന്നു ജീവിച്ചപ്പോൾ , അധികം ചിന്തിച്ചില്ല . അതെന്താ , ന്നല്ലേ . ഫുൾ ബിസി . തിന്നണം ! ഇല്ലേൽ പട്ടിണി കിടന്നു ചാവും ! അതിന് രാവും പകലും അധ്വാനിക്കണം . ഫുഡും കിറ്റും ഒന്നും ആരും കൊണ്ടുത്തരികയില്ല. അത് മാത്രം […]

Read More

ആചാര സംരക്ഷണം :

ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കരുടെ ആചാര സംരക്ഷണം കൂടി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നിയമം മൂലം പരിരക്ഷിക്കണം എന്ന് താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു .കത്തോലിക്ക സഭ നല്ല കലക്കനായി , ഗിണ്ടൻ ഗിണ്ടനായി ഇരുന്ന കാലത്ത് , അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സർക്കാരുകളുടെ നിയമ പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു . അത് കൊണ്ട് തന്നെ , നന്നായി ആചാരങ്ങൾ ഞങ്ങക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു .ഞങ്ങൾ നിയമപരിരക്ഷയോടെ സംരക്ഷിച്ച മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല . അത് കൊണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാം . എപ്പോഴും […]

Read More

ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ കുളമാക്കുന്നു?

പത്താം ക്ളാസ്സു വരെ തൃശൂർ മോഡൽ ബോയ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് . അന്ന് സ്കൂളിലും സമരമുണ്ട് . അച്ഛൻ വളരെ അധ്വാനിച് നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പെറ്റി ബൂർഷ്വാ ആണ് . ആ കാശ് കൊണ്ട് നാല് നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ഒരു കുഞ്ഞു ബൂർഷ്വാ ആണ് . പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല . അതും എസ് എഫ് ഐ യും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്നൊന്നും നമ്മക്കറിയാൻ […]

Read More

Medicine as a Career?

I was supposed to decide when I was seventeen. I took it because I could. By being good at studies, I mean. My father was a Doctor, and that generation of doctors were quite keen on offspring going through the same thing. I was quite interested in the sciences, and toyed with the idea of […]

Read More